Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Forkortet normperiode – hvornår og hvordan?

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

I henhold til arbejdstidsaftalen for musikskolelærere beregnes arbejdstid over en normperiode på et år, sædvanligvis defineret som d. 1/8 til d. 31/7, og den præsterede arbejdstid opgøres samlet i normperioden.

I tilfælde, hvor en lærer tiltræder eller fratræder stillin­gen på et andet tidspunkt end ved overgangen fra den ene normperiode til den næste, vil man dog operere med en forkortet normperiode.

Arbejdstiden for en normperiode beregnes på flg. måde iht. arbejdstidsaftalens § 1, stk. 2: ”… Arbejdstiden for perioden udgør 7,4 timer gange antallet af kalenderdage fratrukket fridage samt eventuelle søgnehelligdage, bortset fra søgnehelligdage, der falder på ugedage, hvor den ansatte i forvejen altid har fri.” Denne fremgangsmåde benyttes også i tilfælde af en forkortet normperiode.

Fratræden i normperioden

Ved fratræden i løbet af en normperiode beregnes timetal­let fra normperiodens begyndelse til fratrædelsestidspunk­tet. Lærerens præsterede arbejdstid opgøres ligeledes for den forkortede normperiode, og evt. mer- eller overar­bejde udbetales ved fratræden iht. arbejdstidsaftalens § 5.

Tiltræden i normperioden

Ved tiltræden i løbet af en normperiode beregnes til­svarende for perioden fra tiltrædelse til normperiodens afslutning, og lærerens præsterede arbejdstid planlægges og opgøres på vanlig vis med udbetaling eller overførsel af evt. mer- eller overarbejde iht. arbejdstidsaftalens § 5.

Nedvarsling i normperioden

Ved nedvarsling i løbet af normperioden vil der være tale om to forkortede normperioder: Én fra normperiodens begyndelse til udløbet af det individuelle opsigelsesvarsel, altså det tidspunkt, hvor den gamle ansættelsesgrad ud­løber, og en anden fra den nye ansættelsesgrad træder i kraft og frem til den almindelige normperiodes afslut­ning. Evt. mer- eller overarbejde i den første af disse to forkor­tede normperioder udbetales, idet man dog skal være opmærksom på, at mer- eller overarbejde i en sådan periode i visse tilfælde vil kunne problematisere, om ned­varslingen var sagligt begrundet. Evt. mer- eller overarbejde i den anden af de to for­kortede normperioder kan overføres eller udbetales på sædvanlig vis.

Vikariat

For vikariater af kortere varighed end den almindelige normperiode beregnes ligeledes for vikariatets konkrete varighed, altså fra vikariatets start og til dets ophør, og mer- eller overarbejde udbetales ved vikariatets ophør. For et vikariat, som strækker sig hen over overgangen mellem to normperioder, vil man skulle beregne for to forkortede normperioder: Den ene fra vikariatets start og til den almindelige normperiodes udløb, og den anden fra næste normperiodes start til vikariatets ophør. Evt. hele normperioder undervejs i vikariatet beregnes og opgøres på vanlig vis. Evt. mer- eller overarbejde i den første af de forkortede normperioder kan udbetales eller overføres til den næste normperiode, og evt. mer- eller overarbejde ved vikaria­tets ophør udbetales.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/