Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Fællesansættelse af deltidsansatte – hvad er det?

Ved indkaldelse af medlemmernes forslag til overenskomstkrav til OK24 stod det klart, at et af de emner, som trykker mest i musikskole-Danmark, er deltidsansatte musikskolelæreres vanskeligheder med at klare flere ansættelsesforhold. Det kan bl.a. skyldes manglende hensyntagen til de flere ansættelser ved fastlæggelse af arbejdstiden som beskrevet i Bilag A. Vi er helt klar over, at dette ikke gælder alle steder: På flertallet af landets musikskoler anerkender man vanskelighederne og tager de fornødne hensyn for, at også deltidsansatte kan blive i faget og have gode og sunde arbejdsliv.

Sammen med KL blev vi under forhandlingerne enige om at ændre en del formuleringer i Bilag A, bl.a. med henblik på at sikre  imod, at de vanskeligheder, som naturligt følger af, at musikskolerne kun i begrænset omfang er i stand til at tilbyde ansættelser på fuld tid, ”privatiseres” eller lægges over på den enkelte deltidsansatte. Vi vil beskrive det nye Bilag A nærmere, når overenskomsten er endeligt vedtaget, revideret og underskrevet.

Èn af de løsninger, som vi valgte at pege mere direkte på i det nye Bilag A, er muligheden for fællesansættelse jf. overenskomstens § 3. En fællesansættelse går ud på, at to (eller flere) musikskoler i stedet for hver især at ansætte en konkret lærer til det timetal, de har brug for, aftaler et samlet ansættelsesforhold for den pågældende. Det vil indebære, at læreren er ansat med det samlede timetal på en ene musikskole og ”købes” til et nærmere aftalt antal arbejdstimer af de øvrige musikskoler i ansættelsesforholdet. 

Forholdene en fællesansættelse vil være lidt anderledes end ved ansættelse på en enkelt skole: 

Hvor ansættelse i den enkelte musikskole vil være omfattet af den almindelige tavshedspligt mellem en ansættelsesmyndighed og den ansatte, så en leder ikke uden tilladelse må drøfte forhold omkring den ansatte med udenforstående (således heller ikke en musikskoleleder i en anden kommune), vil flere ledere omkring en fællesansættelse kunne koordinere og fordele lærerens arbejdstid.

Hvis mængden af arbejdsopgaver ændres på én af skolerne, kan det tænkes, at der kan kompenseres på den anden, så man samlet set kan bevare ansættelsesgraden og få det hele til at gå op.  

Lønforhandlinger vil foregå på ansættelsesskolen, så det resultat, man kommer frem til, vil gælde hele ansættelsen – også den del, som andre skoler ”køber”. Der vil derfor være behov for koordination i forbindelse med de årlige lønforhandlinger.

Hvis der bliver planlagt med fremmøde på flere af musikskolerne på den samme arbejdsdag, vil der skulle gives befordringsgodtgørelse for transporten mellem arbejdsstederne.

Fællesansættelse kræver, at den indbyrdes aftale mellem skolerne er på plads, fx med henblik på opsigelse osv., så ansættelsesskolen ikke står med det økonomiske ansvar, hvis en anden skole træder ud af aftalen.

DMpF vejleder gerne ved udformning af vilkår for konkrete fællesansættelser.

https://www.facebook.com/dmpf.dk/