Fagbladet for musikpædagoger og musikere
Telefon: 35 35 63 33 • musikskolen@dmpf.dk

Beregning af arbejdstiden i en normperiode

Forfatter: Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent
Af Inger Bjerrum Bentzon, faglig konsulent

En ny opgave er kommet ind i musikskolernes årscyklus: For hver normperiode, typisk d. 1/8 til d. 31/7, skal arbejdstiden for lærerne beregnes.

 

Vi møder ind imellem den opfattelse, at årsnormen for en fuldtidsansat musikskolelærer er præcis 1924 timer som på store dele af det øvrige arbejdsmarked. Det er imidlertid ikke korrekt; på musikskoleområdet svinger tallet en smule fra år til år, idet arbejdstiden beregnes på flg. måde:

 

Bruttotimetallet:

Antallet af kalenderdage i året ganges med 7,4 timer.

Lørdage, søndage og søgnehelligdage fratrækkes med 7,4 timer pr. dag. I nogle kommuner er der herudover aftalt ekstra, arbejdsgiverbetalte fridage, typisk 1. maj og/eller grundlovsdag. Disse fratrækkes ligeledes med 7,4 timer, med mindre de i det aktuelle år falder på en dag, som i forvejen er en fridag.

Frem til dette punkt må man altså tage en kalender for det på­gældende år i brug og konkret tælle antal dage af ovenstående kategorier for at finde brutto-timetallet for året.

Deltidsansattes timetal beregnes ved at gange brutto-timetallet med ansættelsesbrøken (bruttotimetal *x/37).

 

Nettotimetallet:

Når bruttotimetallet er fundet, fratrækkes 5 ugers ferie, evt. 6. ferieuge, hvis læreren har valgt afvikle denne ved en nedskrivelse af årsnormen, samt evt. afspadsering fra foregående normperiode.

Det samlede timetal udgør grundlaget for tildeling af opgaver for den enkelte lærer, som drøftes ved opgaveoversigtsam­talen (se artikel på s. 16), og for fastlæggelse af det arbejds­skema, som læreren arbejder efter, evt. med nærmere aftale om mulighed for fleksibilitet, og som danner grundlag for opgørelse af den præsterede arbejdstid. 

 

 Se Arbejdstidsaftalens § 1 og 2

 Konkret beregning af arbejdstimetallet for skoleåret 2017-2018

 

https://www.facebook.com/dmpf.dk/